Alapító okirat

Kivonat a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság alapszabályából:

1. §
Az egyesület neve: Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság, rövidített neve: Széky Társaság. Székhelye: /1188 Budapest, Nemes utca 16/, Iroda és levelezési címe: 1188 Budapest, Szélső u. 89/b. Működési területe: Budapest, XVIII. kerület, Pestszentimre. A Társaság feladatának tekinti Pestszentimre lakosainak kulturális, oktatási, környezet- és természetvédelmi érdekeinek képviseletét. A Társaság a hasonló céllal működött Pestimre Története Bizottságból, annak megszűnésével alakult. Eszmei elődjének tekinti a korábbi évtizedekben e településen működött (civil), polgári köröket.

2. §
A Társaság közhasznú szervezet, jogi személy. [13. Pk. 60.592/1989/13.]

3. §
A Széky Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független pártoktól, politikai-, vallási- és egyéb irányzatoktól. A Társaság pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei, fővárosi képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

4. § A Társaság célja, hogy a lakosság bevonásával, s aktív segítségével gondot fordítson Pestszentimre település, mint lakóhely környezetének óvására, javítására, s a település fejlesztésére, a társadalmi élet aktivizálására. A Társaság fontos célja, hogy Pestszentimre helytörténeti kutatásával, a vonatkozó korabeli dokumentumok, fényképek, tárgyak gyűjtésével, a már meglévő Pestszentimre Gyűjtemény gyarapításával, bemutatásával, kiadvá­nyokkal és népsze­rűsítésével, a Pestszentimréhez való kötődést segítse. A Társaság tevékenységével támogatni kívánja a lakóterületen lévő iskolák helytörténeti oktatását a lakóhely történetének bemutatásával, hogy ezáltal elősegítse a település iránti tisztelet és szeretet kialakulását. A Széky Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja szerinti közhasznú tevékenységet folytatja: a.) tudományos tevékenység, kutatás, b.) oktatás, ismeretterjesztés, c.) kulturális tevékenység, d.) kulturális örökség megóvása, e.) műemlékvédelem, f.) természetvédelem, g.) környezetvédelem. h.) egészségmegőrzés, betegség megelőzési célok érdekében. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat az Alapszabályban meghatározott tevékenységek finanszírozására, működésére fordítja. A közhasznú szervezet nyitott, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

5. § A Társaság rendes, vagy pártoló tagja lehet minden személy, aki a Társaság feladatait, céljait magáénak vallja.

16 § Az éves tagdíj minimálisan 1. – azaz Egy – forint, a többletfizetések a tárgyévre vonatkoznak.

Budapest – Pestszentimre, 2000. november 2.
(A teljes Alapszabályt a Fővárosi Bíróság 2000. XII. 21-én hagyta jóvá).